مرجع تحقیقات طب سنتی و مکمل ( گوگل طب )
عناوین
هدف درمان در طب گیاهی
  • مقایسه طب گیاهی با طب نوین

    مقایسه طب گیاهی با طب نوین   تفاوت های درمان با طب گیاهی و طب نوین * درطب گیاهی، کل گیاه تجویزمی شود و طب ...

    مقایسه طب گیاهی با طب نوین   تفاوت های درمان با طب گیاهی و طب نوین * درطب گیاهی، کل گیاه تجویزمی شود و طبیعی است که تمامی اجزاء گیاه خواه مفید و یا مضرمصرف شده است. به اعتقاد گیاه پزشکان سنتی، مصرف کل ...

    بیشتر بخوانید